Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit tien leden: vijf ouders van leerlingen en vijf personeelsleden. De namen van de leden van de medezeggenschapsraad staan bij ouderinformatie vermeld op de website.

Medezeggenschap houdt in dat ouders en personeel in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten over het beleid van het bevoegd gezag en van de school.

De directeur is de gesprekspartner voor de MR.

U kunt via de mail contact opnemen met de MR: mr@bwbschool.nl

Enkele voorbeelden van zaken waar de MR nauw bij betrokken is of was:

  • uitvoering en naleving arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet);
  • schoolplan en schooljaarplan (activiteiten en schoolontwikkeling);
  • formatieplan (omvang personeel);
  • directiestatuut (de taken en verantwoordelijkheden van de directie);
  • schoolgids 

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar. De data staan vermeld op de jaarkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Wanneer er een vacature ontstaat zijn er verkiezingen voor de ouder- en personeelsgeleding.

Terug

Molenwijk 4

7751 CG Dalen

0524 - 551433

bwbschool@nullbwbschool.nl