GroepsinformatieIn het schooljaar 2022/2023 tellen we op de BWB-school elf groepen:
 
Groep 1/2a Juf Lammien en juf Linda
Groep 1/2b Juf Jenneke en juf Chantal
Groep 1/2c Juf Lucia en juf Ida
Groep 3a Juf Eline en juf Hermien
Groep 3b Juf Marloes S. en juf Annie
Groep 4a Juf Kristel en juf Diana
Groep 4b Juf Jolijn en juf Jenneke
groep 5 Juf Arianne en meester Henk
groep 6 Juf Jantine en juf Janine; leraarondersteuner juf Denise
groep 7 Juf Daniëlle en juf Chantalle; onderwijsassistent juf Bianca
groep 8 Meester Cristian en meester Henk; leraarondersteuner juf Lobke en onderwijsassistent juf Judith